Kyoto

14

Paris

12

Germany

12

Prague

12

Spain

12